Lees hier :

Ontdek hier de kerncijfers en samenvatting van onze activiteiten in 2023

Het werk van Straatverplegers is een werk van lange adem: mensen die al geruime tijd dakloos zijn, en die lichamelijke en geestelijke problemen opstapelen, uit de straat halen en definitief weer integreren. Het is een moeizaam proces dat heel wat kost. Toch tonen verschillende studies aan dat het de moeite loont. Niet alleen menselijk gezien is zo’n werkwijze te verkiezen, zij is ook economisch interessanter voor de samenleving. Deze mensen op straat achterlaten kost de maatschappij veel meer dan ze te herhuisvesten en te begeleiden.

Jaarlijks komen wij in contact met zo’n zeshonderd dakloze mensen. Wij kunnen er dertig tot vijfendertig tegelijk intensief begeleiden op straat. Daarnaast blijven wij permanent een zestigtal mensen volgen die al weer een woning hebben.

Over de afgelopen tien jaar heeft Straatverplegers zo’n honderdvijftig mensen definitief van de straat geholpen (cijfer begin 2021). Sommigen daarvan worden nog begeleid; anderen hebben hun weg gevonden in een zelfstandig leven, verblijven in een rust- of verzorgingstehuis, of zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst. Een aantal is inmiddels overleden.

We merken in Brussel ook, dat de pathologieën van de mensen die we vandaag in onze opvolging opnemen, gemiddeld minder zwaar zijn dan in de eerste jaren van onze werking. Ook al hebben we daar geen wetenschappelijke gegevens over, we willen graag aannemen dat in de loop van de jaren we de meest ernstige gevallen en meest langdurig dakloze mensen al uit de straat hebben kunnen halen. De populatie die er vandaag nog steeds is, zou gemiddeld genomen dan ook sneller gere-integreerd kunnen worden.
In Luik daarentegen, waar we onze werking pas in 2019 opstartten en waar voordien geen intensieve medische opvolging voor dakloze mensen op straat voorhand was, ontmoeten we vandaag opnieuw mensen met zeer zware fysieke en psychische medische problemen. Een situatie die ons doet terugdenken aan de situatie zo’n tien jaar geleden in Brussel. De gedurende vele jaren in Brussel opgedane ervaring, zal wellicht helpen om in Luik sneller vooruit te gaan.

Toch beperkt de impact van wat wij doen zich niet tot de individuele dakloze personen met wie wij werken. Ons doel is helder en ambitieus: een einde maken aan dakloosheid in Brussel, Luik en andere plaatsen. De eerste stap daartoe is geloven dat het kan. Wij beperken ons dus niet tot het delen van onze expertise met talrijke andere organisaties in binnen- en buitenland. Wij besteden ook veel energie aan opinievorming en aan het beïnvloeden van de politiek om structurele oplossingen te vinden. Dat men nu in de hele sector praat over ‘het einde van de dakloosheid’ bewijst dat wij de geesten in die richting hebben kunnen bewegen.

Straatverplegers vzw stelt jaarlijkse een begroting op. Dat is het bedrag dat wij denken nodig te hebben voor de werking van dat jaar. Die begroting wordt opgemaakt door de betaalde medewerkers, voorgelegd aan de raad van bestuur, en uiteindelijk goedgekeurd door de algemene vergadering. De raad van bestuur en de algemene vergadering bestaan uit vrijwilligers, die niet vergoed worden.

Wij hebben drie belangrijke kanalen om effectief het budget bijeen te brengen dat wij nodig hebben. Jij speelt daarbij een belangrijke rol.

Inderdaad, heel onze werking is uiteindelijk van start gegaan dankzij de bijdragen van grote en kleine donoren: vrienden, familie, mensen die zich het lot van dakloze personen aantrokken, … Die giften blijven een zeer belangrijke bron van inkomsten. Vandaag ontvangen wij niet alleen bijdragen van enkele duizenden mensen – misschien ook van u – maar eveneens van bedrijven, serviceclubs, parochies en talloze andere initiatieven die onze werking belangeloos ondersteunen.

Deze giften zijn van onschatbare waarde. Zij vormen niet alleen de basis van onze financiering; zij garanderen ook onze onafhankelijkheid en flexibiliteit.

Wij kunnen verder rekenen op subsidies vanwege de overheid. Die komen overwegend van het RIZIV(Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering), de GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) in Brussel, en het Waalse Gewest voor wat betreft onze werking in Luik.

Geen enkele van deze subsidies wordt automatisch toegekend. Elk jaar moeten wij dossiers en evaluaties indienen en afwachten wat wij uiteindelijk zullen ontvangen.

Tenslotte wenden wij ons ook tot allerlei fondsen (bijvoorbeeld de Koning Boudewijnstichting of private fondsen van begoede particulieren of bedrijven). Wij dienen bij hen projectvoorstellen in of schrijven in op specifieke projectoproepen. Wij doen ook een beroep op bedrijven via hun mecenaatprogramma’s of via sponsoring. In dat laatte geval staat tegenover de middelen die ons worden toegekend dikwijls ook een of andere vorm van tegenprestatie (bijv. de publicatie van logo op een folder of een affiche).

Wil u meer weten over het financieel beheer of over de fondsenwerving door Straatverplegers vzw?

Contacteer donateurs@idr-sv.org

Straatverplegers is bovenal een organisatie gebaseerd op de menselijke inzet van mensen die voor andere mensen zorgen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat personeelskosten het grootste deel van ons budget (uitgenomen uitzonderlijke investeringen) uitmaken, zo'n 80%.

De overige 20% besteden we aan de aankoop van medische en hygiënische apparatuur, gereedschap voor onze teams, kleine uitgaven voor onze patiënten, communicatie- & fondsenwervingsacties, sensibilisering- en lobbyacties en de algemene organisatie.

In de loop der jaren bouwden we ook een reserve op, doordat in sommige jaren de opbrengsten de bestedingen overschreden. Deze reserve is essentieel voor een organisatie als Straatverplegers, enerzijds om laattijdige betalingen of onverwachte verminderingen in subsidies op te kunnen vangen, anderzijds om te investeren in de tijdelijke aanwerving van extra personeel, om een ​​innovatief project op te zetten of om onze communicatie en fondsenwerving te ondersteunen.

Meer informatie over onze inkomsten en uitgaven en onze activiteiten vindt u in ons jaarverslag, dat u hier of op Donorinfo kunt downloaden.

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar donateurs@idr-sv.org

Jaarlijks stellen we een eindbalans op, onze jaarrekening. Deze wordt nagekeken door een expert-boekhouder gecertifierd door het Institute for tax Advisors & Accountants (ITAA) van het kantoor BFS (Belgian Financial Services) en vervolgens neergelegd bij de Nationale Bank (opzoeken onder ondernemingsnummer 0876.908.803 van Infirmiers de rue ASBL).

We dragen onze rekeningen ook over aan Donorinfo - een particuliere belangenorganisatie voor donoren - die ze op haar website publiceert. U kunt ze ook zelf bekijken op de site.

We zijn ook lid van de Vereniging Ethische Fondsenwerving vzw (VEF). Die vraagt ​​elk jaar een aantal financiële cijfers op, voornamelijk om de verhouding te controleren tussen onze uitgaven voor onze echte missie - de re-integratie van dakloze mensen - en onze kosten voor fondsenwerving.

Om de fiscale aftrekbaarheid van giften aan onze donors te kunnen garanderen, hebben we de goedkeuring van de FOD Financiën nodig. Om de drie tot zes jaar voert de administratie een grondige audit uit van onze rekeningen alvorens deze goedkeuring te verlenen voor een volgende periode.

Ten slotte voeren de subsidie verlenende instanties van tijd tot tijd ook een controle uit op ons financieel beheer.

     

Lees ons volledige activiteitenverslag

Download het hier!

Lees ons samenvattend activiteitenverslag

Download het hier!

© P-Y Jortay - Straatverplegers 2020