Geef dakloze mensen makkelijker toegang tot sociale woningen

Op basis van onze nu al tienjarige ervaring in Housing First in Brussel, zijn we ervan overtuigd dat dakloze mensen makkelijker toegang tot huisvesting moeten krijgen.

Het gaat immers om een fundamenteel sociaal recht, vastgelegd op internationaal, regionaal en nationaal niveau, en gegarandeerd door artikel 23 van de Belgische Grondwet, waarin het recht op "fatsoenlijke huisvesting" is verankerd.

Toch waren er in 2022 meer dan 7.000 dakloze en slecht gehuisveste mensen (vergeleken met meer dan 5.000 in 2020) - en opeenvolgende crises (gezondheid, economie, migratie, enz.) maken dit aantal elk jaar alleen maar groter.

Dakloosheid beëindigen is een politieke keuze

Ons team en de verenigingen op het terrein verrichten opmerkelijk werk om dakloze mensen opnieuw in een woning en in de samenleving te integreren. Verenigingen alleen zijn echter niet in staat om het groeiende aantal mensen dat op straat leeft, een nieuw onderdak te verschaffen.

Bij Straatverplegers zijn we ervan overtuigd dat we samen dakloosheid kunnen beëindigen. Een mentaliteitsverandering blijft echter noodzakelijk, vooral op politiek niveau. De beslissingen en acties van politici hebben namelijk een sterke invloed op de levensomstandigheden van daklozen - en momenteel blijven die voornamelijk gericht op noodoplossingen (meer noodopvang, afspraken over tijdelijke woningen, enz.), ten nadele van duurzame oplossingen (voorzieningen om te voorkomen dat mensen hun woning verliezen, versterking van diensten voor de begeleiding van gehuisveste mensen, bouw van sociale woningen, prioritaire toegang tot sociale woningen, verplicht huurrooster, enz.).

Illustratie © Pierre Lecrenier

Met de ondertekening in 2021 van de Verklaring van Lissabon, hernieuwd met de ondertekening van de Verklaring van La Hulpe in 2024, heeft België zich ertoe verplicht dakloosheid tegen 2030 te beëindigen.

Dakloosheid voorkomen, het beleid ten aanzien van dakloosheid, gezondheid, toegang tot rechten, toegang tot betaalbare huisvesting, migratiestromen, enz.: op ieder van deze onderwerpen moet België essentieel werk verrichten om het doel te bereiken.

De politieke lobbying van Straatverplegers

De oprichting van de kring Politieke Lobbying in 2021 binnen de Brusselse afdeling kwam voort uit onze wens om onze impact, die op het terrein al zichtbaar was, uit te breiden tot de politieke sfeer. Het doel is een sterkere sensibilisering en de behartiging van de belangen van patiënten bij politieke instanties - en politici te confronteren met hun standpunten over dakloosheid.

Op deze manier wil de kring Politieke Lobbying politici beïnvloeden en overtuigen om voor dakloze mensen meer structurele maatregelen te nemen voor toegang tot rechten (huisvesting, gezondheid, sociaal, enz.) om zo dakloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te beëindigen.

De kring Politieke Lobbying wil dit bereiken door

  • samen te werken met politici met expertise op sociaal en huisvestingsbeleid door middel van interpellaties, (in)formele vergaderingen, het redigeren van documenten, deelname aan werkgroepen, enz.
  • samen te werken met de acteurs die zich inzetten voor de strijd tegen dakloosheid en aanverwante problemen door deelname aan overlegstructuren, mobilisatiecampagnes, de organisatie van evenementen, sensibiliseringscampagnes, enz.
  • elke actie te ondersteunen die onze waarden en missies reflecteert, zoals het leveren van opiniebijdragen, deelname aan evenementen, enz.

We hebben gewerkt aan de invoering van een quota sociale woningen voor dakloze mensen. Deze maatregel werd in maart 2024 goedgekeurd door de Brusselse regering.

Naast samenwerking met de politieke en associatieve wereld, overweegt de kring Politieke Lobbying de oprichting van een nieuw project getiteld “Patiënten aan het Woord". Met dit project willen we dakloze mensen, of mensen met straatervaring, bij het lobbywerk betrekken door gezamenlijk voorstellen uit te werken voor verbeteringen op het gebied van huisvesting, sociaal beleid, geestelijke gezondheid en preventie.

Wil je meer weten over ons lobbywerk?